Kimyasal Güvenlik Raporu

Kimyasal güvenlik raporu ; nedir , hangi formatta olmalıdır, kimyasal güvenlik raporları kim tarafından hazırlanır , hangi ürürnler için kimyasal güvenlik raporu hazırlanmalıdır .Kimyasal güvenlik raporu hangi bölümlerden oluşur ,

Kimyasal güvenlik raporu kgr yıllık 10 ton ve üzeri miktarlarda olan  kayda tabi olan tüm maddeler için hazırlanmalıdır

KİMYASAL GÜVENLİK RAPORU FORMATI

Kimyasal Güvenlik Raporu aşağıdaki başlıkları içerir:

KİMYASAL GÜVENLİK RAPORU FORMATI

KISIM A

1.RİSK YÖNETİMİ ÖNLEMLERİ ÖZETİ

2.RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİNİN UYGULANDIĞINA DAİR BEYAN

3.RİSK YÖNETİM ÖNLEMLERİNİN İLETİLDİĞİNE DAİR BEYAN

KISIM B

1.MADDENİN KİMLİĞİ VE FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

2.İMALAT VE KULLANIMLAR

2.1. İmalat

2.2. Tanımlanan kullanımlar

2.3. Tavsiye edilmeyen kullanımlar

3.SINIFLANDIRMA VE ETİKETLEME

4.ÇEVRESEL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ

4.1. Bozunma

4.2. Çevresel dağılım

4.3. Biyobirikim

4.4. İkincil zehirlenme

5.İNSAN SAĞLIĞI ZARARLILIK DEĞERLENDİRMESİ

5.1. Toksikokinetik (emilim, metabolizma, dağılım ve boşaltım)

5.2. Akut toksisite

5.3. Tahriş edici

5.4. Aşındırıcı

5.5. Hassaslaştırıcı

5.6. Tekrarlanan doz toksisitesi

5.7. Eşey hücre mutajenitesi

5.8. Kanserojen

5.9. Üreme sistemi toksisitesi

5.10. Diğer etkiler

5.11. DNEL(ler)in belirlenmesi

6.İNSAN SAĞLIĞI FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN ZARARLILIK DEĞERLENDİRMESİ

6.1. Patlayıcılık

6.2. Alevlenirlik

6.3. Oksitleme potansiyeli

7.ÇEVRESEL ZARARLILIK DEĞERLENDİRMESİ

7.1. Sucul ortam (çökelti dâhil)

7.2. Karasal ortam

7.3. Atmosferik ortam

7.4. Atıksu arıtım sistemlerindeki mikrobiyolojik aktivite

8.PBT VE vPvB DEĞERLENDİRMESİ

9.MARUZ KALMA DEĞERLENDİRMESİ

9.1. (1 nolu maruz kalma senaryosunun başlığı)

9.1.1. Maruz kalma senaryosu

9.1.2. Maruz kalma tahmini

9.2. (2 nolu maruz kalma senaryosunun başlığı)

9.2.1. Maruz kalma senaryosu

9.2.2. Maruz kalma tahmini (vb.)

10.RİSK KARAKTERİZASYONU

10.1. (1 nolu maruz kalma senaryosunun başlığı)

10.1.1. İnsan sağlığı

10.1.1.1. İşçiler

10.1.1.2. Tüketiciler

10.1.1.3. Çevre yoluyla dolaylı maruz kalan insanlar

10.1.2. Çevre

10.1.2.1. Sucul ortam (çökelti dâhil)

10.1.2.2. Karasal ortam

10.1.2.3. Atmosferik ortam

10.1.2.4. Atıksu arıtma sistemlerindeki mikrobiyolojik aktivite

10.2. (2 nolu maruz kalma senaryosunun başlığı)

10.2.1. İnsan sağlığı

10.2.1.1. İşçiler

10.2.1.2. Tüketiciler

10.2.1.3. Çevre yoluyla dolaylı maruz kalan insanlar

10.2.2. Çevre

10.2.2.1. Sucul ortam (çökelti dâhil)

10.2.2.2. Karasal ortam

10.2.2.3. Atmosferik ortam

10.2.2.4. Atıksu arıtma sistemlerindeki mikrobiyolojik aktivite(vb.)  10.x. Toplam maruz kalma

10.x.1. İnsan sağlığı (bütün maruz kalma yolları için birleştirilmiş)  10.x.1.1.

10.x.2. Çevre (bütün emisyon kaynakları için birleştirilmiş) 10.x.2.1.

Whatsapp Destek
Whatsapp Destek
Kavi Danışmnlık
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?