ISO 31000

KAVİ DANIŞMANLIK İSO 31000 BELGESİ

 ISO 31000 belgesi karar verme yaklaşımlıdır ve açık bir biçimde  belirsizliği irdeler. Örgütsel süreçlerin bütünleyici bir parçası olduğu da  söylenebilir. ISO 31000 kurumsal risk yönetim sistemi Standardı; niteliği ne olursa olsun, pozitif ya da  negatif sonucu olsun ya da  olmasın her türlü  riske uygulanabilmektedir . Bu standart her ne kadar genel esaslar sağlasa da , kuruluşlar kapsamında  risk yönetimi birliğini teşvik etmeyi hedeflemez  .

Risk yönetimi planlarının ve çerçevelerinin tasarımı ve uygulanması süresinde , belirli bir kuruluşun değişen gereksinimleri , özel amaçları , yapısı, işlemleri, bağlamı, ürünleri, süreçleri, projeleri,  servisleri ya da  aktifleri ve benimsenen açık yöntemleri hesaba katılmalıdır. ISO 31000  belgesi mevcut ve gelecekteki standartlardaki risk yönetimi süreçlerini düzene sokmak için kullanılması amaçlanmaktadır

ISO 31000  belgesi  fazla  sayıda hissedarın ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Örnek olarak;

 • Kuruluşları içerisinde risk yönetimi politikası geliştirmekten sorumlu olanlar,
 • Kuruluşun tamamında veya belirli bir alanında riskin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamakla yükümlü olanlar,
 • Kuruluşun risk yönetimindeki etkisini değerlendirmek mecburiyetinde olanlar,
 • Riskin nasıl yönetildiğini bu belgeler kapsamında kısmen veya tamamen açıklayan standartlar, esaslar, prosedürler vb. geliştirenler.

Kuruluş Bünyesinde ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Oluşturmanın Faydaları

ISO 31000 Standardı uyum bazında  uygulandığında ve sürdürüldüğünde, bir kuruluşun aşağıda dizilen maddelerin gerçekleştirmesine önemli katkı sağlamaktadır ;

 • Fırsatların ve tehditlerin belirlenmesini iyileştirmek,
 • Karar verme ve planlama için güvenli bir temel oluşturmak,
 • İşletme etkinliğini ve verimliliğini iyileştirmek,
 • Hasarları en az seviyeye indirmek ve örgütsel öğrenmeyi geliştirmek,
 • Örgütsel esnekliği geliştirmek.
 • Hedefleri gerçekleştirme ihtimalini en üst seviyeye taşımak ,
 • Kuruluş genelinde riski tanımlama ve işleme ihtiyacından haberdar olmak,
 • Yönetimi iyileştirmek,
 • Hissedarların güvenini ve itimadını sağlamak,
 • güvenlik ve Sağlık performansını ve buna ek olarak çevre korumasını artırmak,
 • Hasar önlemesini ve olay yönetimini iyileştirmek,
 • alakalı yasal ve düzenleyici kriterlerlere  ve uluslararası normlara riayet etmek,
 • Zorunlu ve gönüllü raporlamayı iyileştirmek,
 • Öngörerek hareket eden (proaktif, aktif) yönetimi teşvik etmek,
 • Kontrolleri iyileştirmek ve risk işleme için kaynakları etkili bir biçimde ayırmak,

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Hangi Kuruluşları İlgilendirir?

ISO 31000 belgesi ile alakalı ilkeleri ve genel konuları düzenlemektedir . Herhangi bir kamusal, özel veya toplumsal girişim, birlik, grup veya birey aracığıyla  kullanılabilir. Bu sebeple  ISO 31000 belgesi  herhangi bir endüstriye ya da  sektöre özgü değildir. Kolaylık olması için, ISO 31000 Standardı’nda değişik  kullanıcıların tümü  için “kuruluş” terimi kullanılmıştır. Bu standart, bir kuruluşun ömrü boyunca çok farklı  faaliyetlerine uygulanabilir, Bu faaliyetler; stratejiler, kararlar , fonksiyonlar, servisler,  projeler, işlemler ürünler, ve aktifleri içermektedir .

Birçok kuruluşun var olan firma  uygulamaları ve süreçleri, risk yönetimi öğeleri içerebilmektedir  ve farklı çeşit risk durumları için bir risk yönetim süreci benimsenebilir. ISO 31000 belgesi   “risk yönetimi” ve “riski yönetme” ifadelerinin ikisini de kullanılmaktadır . Genel anlamda risk yönetimi; riskleri etkili bir biçimde  yönetmek için kullanılan yapıları belirtir. Riski yönetme ise bu yapıları belirli risklere uygulama anlamına gelmektedir .

Hangi büyüklükte olursa olsun ve hangi tür sektörde faaliyet gösterirse göstersin, firmalar hedeflerine ulaşıp ulaşamayacağına ait  belirsizlik oluşturan iç ve dış faktörler ve etkilerle karşı karşıya gelir. Bir kuruluşun hedefleri üzerindeki bu kararsızlık  Kurumsal Risk olarak adlandırılır. Her kuruluşun bütün faaliyetleri, bu faaliyetlerin yolunda gidip gitmeyeceğine ait  kurumsal risk içerir. Kuruluşların, riskleri tanımlayıp analiz ederek ve sonra da risk kriterleri çerçevesinde, risk işlemesi yoluyla bu riskleri azaltmaya gerek olup olmadığını değerlendirmesine Kurumsal Risk Yönetimi denmektedir .

Whatsapp Destek
Whatsapp Destek
Kavi Danışmnlık
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?