Zararlılık İfadeleri Listesi, İlave Zararlılık İfadeleri Ve İlave Etiket Unsurları

 

 
  ZARARLILIK İFADELERİ LİSTESİ, İLAVE ZARARLILIK İFADELERİ VE İLAVE ETİKET UNSURLARI
   
Fiziksel Zararlılık İfadeleri
H200 Kararsız patlayıcı.
H201 Patlayıcı; kütlesel patlama zararı.
H202 Patlayıcı; ciddi yansıtım zararı.
H203 Patlayıcı; yangın, patlama veya yansıtım zararı.
H204 Yangın veya yansıtım zararı.
H205 Yangında kütlesel patlamaya yol açabilir.
H220 Çok kolay alevlenir gaz.
H221 Alevlenir gaz.
H222 Çok kolay alevlenir aerosol.
H223 Alevlenir aerosol.
H224 Çok kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H228 Alevlenir katı.
H240 Isıtma patlamaya yol açabilir.
H241 Isıtma yangına veya patlamaya yol açabilir.
H242 Isıtma yangına yol açabilir.
H250 Hava ile temas ettiğinde ani yangınlara yol açabilir.
H251 Kendiliğinden ısınır; alev alabilir.
H252 Büyük miktarlarda kendiliğinden ısınır; yangına yol açabilir.
H260 Su ile temas ettiğinde kendiliğinden tutuşabilen yanıcı gazlar yayar.
H261 Su ile temas ettiğinde yanıcı gazlar yayar.
H270 Yangına yol açabilir veya yangını şiddetlendirebilir; oksitleyici.
H271 Yangına veya patlamaya yol açabilir; güçlü oksitleyici.
H272 Yangını güçlendirebilir; oksitleyici.
H280 Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
H281 Soğutulmuş gaz içerir; soğuktan yanma veya yaralanmalara yol açabilir.
H290 Metalleri aşındırabilir.
  Sağlığa İlişkin Zararlılık İfadeleri
H300 Yutulması halinde öldürücüdür.
H301 Yutulması halinde toksiktir.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H310 Cilt ile teması halinde öldürücüdür.
H311 Cilt ile teması halinde toksiktir.
H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H330 Solunması halinde öldürücüdür.
H331 Solunması halinde toksiktir.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
H334 Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H340 Genetik hasara yol açabilir.
< Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz>
H341 Genetik hasara yol açma şüphesi var.
< Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz>
H350 Kansere yol açabilir.
< Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz>
H351 Kansere yol açma şüphesi var.
 < Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı  oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz>
H360 Doğmamış çocukta hasara yol açabilir veya üremeye zarar verebilir.
< özel etkileri biliniyorsa belirtiniz.>
 < Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz>
H361 Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.
< özel etkileri biliniyorsa belirtiniz>
 < Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılık  oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz>
H362 Emzirilen çocuğa zarar verebilir.
H370 Organlarda hasara yol açar < biliniyorsa, etkilenen tüm organları belirtiniz>. < Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı  oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz>
H371 Organlarda hasara yol  açabilir < biliniyorsa, etkilenen tüm organları belirtiniz>. < Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin  bu zararlılığı  oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz>
H372 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar < biliniyorsa, etkilenen tüm organları belirtiniz>.
 < Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz>
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol  açabilir < biliniyorsa, etkilenen tüm organları belirtiniz>.
< Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz.
H300 + H310 Yutulması halinde veya ciltle teması halinde öldürücüdür.
H300 + H330 Yutulduğunda veya solunduğunda öldürücüdür.
H310 + H330 Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda öldürücüdür.
H300 + H310 +H330 Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda öldürücüdür.
H301 + H311 Yutulması halinde veya ciltle teması halinde toksiktir.
H301 + H331 Yutulduğunda veya solunduğunda toksiktir.
H311 + H331 Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda toksiktir.
H301 + H311 + H331 Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda toksiktir.
H302 + H312 Yutulması halinde veya ciltle teması halinde zararlıdır.
H302 + H332 Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır.
H312 + H332 Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.
H302 + H312 + H332 Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.
  Çevresel Zararlılık İfadeleri
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
H 413 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.
H420 Atmosferin üst katmanındaki ozon tabakasını tahrip ederek kamu sağlığına ve çevreye zarar verir.
 
  İLAVE ZARARLILIK İFADELERİ
 
  Fiziksel özellikler
EUH 001 Kuru haldeyken patlayıcıdır.
EUH 006 Hava ile teması halinde ve havasız ortamda patlayıcıdır.
EUH 014 Su ile şiddetli tepkime verir.
EUH 018 Kullanım sırasında alevlenen / patlayan buhar-hava karışımı oluşturabilir.
EUH 019 Patlayıcı peroksitler oluşturabilir.
EUH 044 Kapalı ortamda ısıtıldığında patlama riski var.
 
  Sağlığa ilişkin özellikler
EUH 029 Su ile temasında toksik gaz çıkarır.
EUH 031 Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır.
EUH 032 Asitlerle temasında çok toksik gaz çıkarır.
EUH 066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
EUH 070 Gözle teması halinde toksiktir.
EUH 071 Solunum yolunda aşınmaya yol açar.
BAZI KARIŞIMLARA İLİŞKİN İLAVE ETİKET UNSURLARI / BİLGİLERİ
EUH 201/201A Kurşun içerir. Çocuklar tarafından çiğnenebilecek veya emilebilecek yüzeyler üzerinde kullanılmamalıdır.Dikkat! Kurşun içerir.
EUH 202 Siyanoakrilat. Tehlikelidir. Cildi ve gözleri saniyeler içinde yapıştırır. Çocukların erişiminden uzak tutun.
EUH 203 Krom (VI) içerir. Alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
EUH 204 İzosiyanat içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.
EUH 205 Epoksi bileşenleri içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.
EUH 206 Dikkat! Diğer ürünlerle birlikte kullanmayın. Tehlikeli gazlar açığa çıkarabilir (klorür).
EUH 207 Dikkat! Kadmiyum içerir. Kullanım esnasında tehlikeli dumanlar ortaya çıkar. İmalatçı tarafından sağlanan bilgilere başvurun. Güvenlik talimatlarına uyun.
EUH 208 (Hassaslaştırıcı maddenin ismi) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.”
EUH 209/209A Kullanım esnasında çok alevlenir hale gelebilir.  Kullanım esnasında alevlenir hale gelebilir.
EUH 210 Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir.
EUH 401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

 

ZARARLILIK İFADELERİ LİSTESİ, İLAVE ZARARLILIK İFADELERİ VE İLAVE ETİKET UNSURLARI indiriniz !!!

Whatsapp Destek
Whatsapp Destek
Kavi Danışmnlık
Merhaba
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?